หน้าแรก

Slide

นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ

ช่องข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ทุ่งไพลนิวส์ ข่าวรอบรั้วบ้านทุ่งไพล

1. ชื่อผลงาน ช่องข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ทุ่งไพลนิวส์ ข่าวรอบรั้วบ้านทุ่งไพล 2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา โรงเรียนบ้านทุ่งไพล 3. ความเป็นมา/ความสำคัญ           ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) ทำให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านทุ่งไพล ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างปกติหรือจัดการเรียนการสอนภายในชั้นเรียน (On-site) ได้ ทำให้เกิดการส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่อาจส่งผลให้เกิดความสับสนหรือมีข้อสงสัยของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งไพลเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งไพล ได้ให้ความสำคัญในปัญหาดังกล่าว จึงได้สร้างนวัตกรรม ช่องข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ทุ่งไพลนิวส์ ข่าวรอบรั้วบ้านทุ่งไพลขึ้น เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารกับผู้ปกครองในการประชาสัมพันธ์ ชี้แจง หรือ อธิบายข้อมูลต่าง ๆ ที่โรงเรียนต้องการสร้างความรู้ ความเข้าใจและแก้ปัญหาไม่ให้เกิดความสับสนในการรับข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนแก่ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งไพล 4. วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างช่องทางการสื่อสารกับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งไพลที่เหมาะสมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งไพลมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารที่โรงเรียนต้องประชาสัมพันธ์ให้ทราบ 5. กระบวนการดำเนินงาน วางแผนการทำงาน เตรียมเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอให้กับผู้ปกครอง ดำเนินการถ่ายทำและตัดต่อวีดิทัศน์ ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาในวีดิทัศน์ เผยแพร่วีดิทัศน์ในช่องทางยูทูป (YouTube) เฟซบุ๊ก (Facebook) ของโรงเรียน และช่องทางการสื่อสารแอพลิเคชั่นไลน์ (LINE […]

ระบบบันทึกการมาปฏิบัติราชการ

1. ชื่อผลงาน ระบบบันทึกการมาปฏิบัติราชการ 2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา นายนิพนธ์ มณีรัตน์ ผ.อ.โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ 3. ความเป็นมา/ความสำคัญ อดีตที่ผ่านมา โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทาระบบบันทึกการมาปฏิบัติราชการด้วยหลายๆ วิธี เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง บัดนี้ได้ใช้ระบบที่จัดทาขึ้นมาใหม่เป็นปีที่ 2 พบว่าสามารถใช้งานได้ดี รวดเร็ว มีระบบตรวจสอบข้อมูลทันที 4. วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการบันทึกเวลามาปฏิบัติราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ เพื่อใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดความคุ้มค่า 5. กระบวนการดำเนินงาน วางแผนงาน ศึกษาข้อมูลประกอบการสร้างระบบ ดำเนินการสร้างระบบลงเวลาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เข้ากับ Google APP ของโรงเรียน ประชุมครู บุคลากร แนะนำ สาธิต ให้ทดลองใช้ และใช้งานให้เป็นปัจจุบัน 6. ผลการดำเนินงาน พบว่าครู บุคลากรมีความชื่นชอบ ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว มีระบบตรวจสอบการลงชื่อแทนกันได้ทันที มีระบบแจ้งกลับผู้ใช้งานว่าได้ลงชื่อเรียบร้อย ไม่ต้องลงชื่อซ้ำ

สื่อการเรียนรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

หุ่นยนต์จากคีย์บอร์ดเก่า

1. ชื่อผลงาน หุ่นยนต์จากคีย์บอร์ดเก่า 2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา นายฆบฝาด  หีมหวัง 3. ความเป็นมา/ความสำคัญ โรงเรียนบ้านลำชิงไม่มีสื่อหุ่นยนต์สำหรับการเรียน ซึ่งหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาส่วนใหญ่มีราคาสูง ไม่สามารถซื้อให้นักเรียนได้ฝึกเขียนโปรแกรมได้ จึงได้พัฒนาหุ่นยนต์จากคีย์บอร์ดเก่า มาพัฒนาเป็นสื่อการสอนหุ่นยนต์เพื่อฝึกการเขียนโปรแกรม โดยหุ่นยนต์ที่สร้างขึ้นใช้แผงวงจรคีย์บอร์ดโดยผู้เรียนสามารถสร้างชุดคำสั่งผ่านโปรแกรม Scratch ที่ใช้งานง่าย เพียงใช้การลากบล็อกคำสั่งมาวาง ช่วยให้ผู้เรียนฝึกกระบวนการคิด และเหมาะสมสำหรับเป็นเครื่องมือช่วยสอนการเขียนโปรแกรมในโรงเรียนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 4. วัตถุประสงค์            เพื่อสร้างหุ่นยนต์ฝึกเขียนโปรแกรมด้วยโปรแกรมScratch 5. กระบวนการดำเนินงาน/วิธีการนำสื่อไปใช้ (กรณีเป็นสื่อ ใช้สื่ออย่างไร/ใช้ในการเรียนการสอนวิชา/มาตรฐาน/ตัวชี้วัดใด)           การพัฒนามี 2 ส่วน ได้แก่                     5.1 พัฒนาส่วนของหุ่นยนต์                    หุ่นยนต์ใช้รถบังคับขนาดเล็ก ใช้ระบบขับเคลื่อนแบบ ๒ ล้อ มีมอเตอร์ขับเคลื่อน๒ ตัวแยกอิสระซ้ายขวา ตัวหุ่นยนต์มีขนาดความกว้าง ๑๓ เซนติเมตร ยาว ๑๕ เซนติเมตร ทำจากพลาสติก สามารถวางวงจรควบคุมและกระบะถ่านบนตัวรถสำหรับใส่แบตเตอรี่ การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์อาศัยการควบคุมการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงในการบังคับล้อให้หมุนไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกาเพื่อให้หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ได้ 5.2 พัฒนาโปรแกรมเชื่อต่อหุ่นยนต์ […]

การบริหารจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านลางา ในสถานการณ์ COVID19 ด้วยโปรแกรม Loom

1. ชื่อผลงาน การบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านลางาในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID19) ให้มีประสิทธิภาพโดยใช้โปรแกรม Loom 2. ผู้พัฒนา นายนาวาวี  เจะอุมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลางา อำเภอจะนะ 3. ความเป็นมา/ความสำคัญ ปัจจุบันทั่วโลกได้เผชิญกับวิกฤตของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID19) เป็นระยะเวลาที่ยาวนาน เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ส่งผลการกระทบในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ แม้แต่ด้านการศึกษา อย่างที่ทุกคนทราบกันดีถึงเรื่องการแพร่ระบาดและความรุนแรงที่เกิดขึ้น โรงเรียนเป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงมากในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ประกอบด้วยผู้คนจำนวนมาก ได้แก่ นักเรียน ครูหรือผู้ดูแลนักเรียนและผู้ปกครองอยู่รวมกัน จึงมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสได้ง่ายถ้าหากจัดการไม่ดี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรค COVID-19 และมีการจัดเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน หากยังมีการแพร่ระบาดที่ต่อเนื่องและหนักขึ้นก็จะมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในปัจจุบันได้มีการถูกหยิบกันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ ช่องทาง Facebook Live, ระบบ Zoom, Google Meet,Youtube,DLTV เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นช่องทางในการจัดการเรียนรู้ในห้วงสถานการณ์ดังกล่าวให้เกิดระสิทธิภาพและเพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพ่ระบาดของโควิด19 โดยโรงเรียนบ้านลางาได้กพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัลที่ใช้ชีวิตในโลกออนไลน์เพิ่มมากขึ้น เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ที่ไม่มีข้อจํากัดเรื่องเวลา และสถานที่ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเตรียมคนให้พร้อมกับศตวรรษที่ 21 โดยการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน สร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในรูปแบบดิจิทัล […]

ป๊อปอัพหรรษาศาสนาพาเพลิน

1. ชื่อผลงาน ป๊อปอัพหรรษาศาสนาพาเพลิน 2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา นายชาฟีอี  หัดหมัน 3. ความเป็นมา/ความสำคัญ เนื่องจากโรงเรียนบ้านทุ่งไพล เป็นสถานศึกษาที่มีลักษณะเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม กล่าวคือ มี ผู้เรียนซึ่งมีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม ประกอบไปด้วยชาวไทย ชาวพม่า  รวม ไปถึงชาวไทยมุสลิม  ที่ล้วนแล้วแต่มีวัฒนธรรมทั้งทางด้านภาษา ศาสนา รวมถึงสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ทำให้โรงเรียนบ้านทุ่งไพลเป็นโรงเรียนที่มีลักษณะสังคมพหุวัฒนธรรม จากสภาพปัญหาดังกล่าวครูผู้สอนจึงสร้างนวัตกรรม ป๊อปอัพหรรษาศาสนาพาเพลิน ชิ้นนนี้ขึ้นมา เพื่อที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงบทเรียนได้ง่ายและเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ไม่มีอคติต่อกัน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และไม่เกิดการแบ่งแยกเลือกปฏิบัติกัน ให้ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสได้ประสบความสำเร็จ และได้รับการ พัฒนาสูงสุดตามศักยภาพของตน   และสามารถอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข 4. วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในสาระศาสนาโดยผ่านนวัตกรรม ป๊อปอัพหรรษาศาสนาพาเพลิน 5. กระบวนการดำเนินงาน/วิธีการนำสื่อไปใช้ จัดเตรียมเนื้อหาและจัดทำสื่อป๊อปอัพหรรษาศาสนาพาเพลิน ที่ต้องการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนตามแผนการสอนที่วางไว้ ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาในป๊อปอัพ ใช้สื่อป๊อปอัพ ในการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในสาระศาสนา นักเรียนใช้สื่อป๊อปอัพหรรษาศาสนาพาเพลิน ศึกษาเรื่องศาสนาต่าง ๆในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 6. ผลการดำเนินงาน มีนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในสังคมพหุวัฒนธรรม […]

การยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ โดยการใช้ Facebook

1. ชื่อผลงาน  การยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ โดยการใช้ Facebook 2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา    นางสาวอริยา ไกรสนาม 3. ความเป็นมา/ความสำคัญ           ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิต ทำให้การเข้าถึงข้อมูลมีความรวดเร็ว การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพ และช่วยประหยัดต้นทุนในด้านอื่น ๆ เช่น การจัดทำเอกสาร เป็นต้น  Facebook ถือเป็นเทคโนโลยีรูปแบบหนึ่งที่ในปัจจุบันนักเรียนจำนวนมากให้ความสนใจ  โดยจากการสำรวจพบว่านักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล มีบัญชีผู้ใช้งาน Facebook  และใช้ในชีวิตประจำวัน ร้อยละ 100           ผู้จัดทำได้ตระหนักถึงความสำคัญของ  Facebook จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น จึงได้จัดทำ กลุ่ม Facebook สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล ปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการส่งเสริม และสนับสนุนให้นักเรียนได้ ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเพื่อใช้สำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  4. วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างช่องทางการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ […]

ป๊อปอัพสามมิติสองภาษาพัฒนาสติปัญญา

1. ชื่อผลงาน ป๊อปอัพสามมิติสองภาษาพัฒนาสติปัญญา 2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา  นายสหรัช  ถาวรสุทธิ์ 3. ความเป็นมา/ความสำคัญ           ปัจจุบันเด็กสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น พ่อแม่และครูจึงควรใส่ใจในการใช้เทคโนโลยีของเด็กเป็นพิเศษ เทคโนโลยีสามารถช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็ก อาทิเช่น การเรียนรู้เรื่องการอ่าน A – Z โดยให้เด็กดูผ่านแอปพลิเคชั่นที่สามารถส่องไปบนหนังสือ หรือ การเรียนคำพื้นฐานในหมวดต่าง ๆ ทั้งภาษไทย และภาษาอังกฤษโดยการสแกนคิวอาร์โคด เด็กๆจะเพลิดเพลินกับภาพและเสียง ซึ่งเทคโนโลยีนี้สามารถใช้ได้ทั้งที่บ้าน และห้องเรียน อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีไม่ได้เข้ามาแทนที่วิธีการสอนเด็กระดับปฐมวัยทั้งหมด เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนให้ดีขึ้น และเป็นสื่อกลางที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กในวัยนี้           ครูผู้สอนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำ สื่อป๊อปอัพสามมิติสองภาษาผ่านคิวอาร์โคด สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล ปีการศึกษา 2563 เพื่อส่งเสริมมีพัฒนาการด้านสิติปัญญา และมรทักษะทางภาษาที่เหมาะสมตามวัย นอกจากนี้สามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในกิจวัตรประจำวันของเด็ก 4. วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างช่องทางการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยโดยการใช้สื่อสามมิติสองภาษาผ่านคิวอาร์โคด เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีให้กับเด็กปฐมวัย 5. กระบวนการดำเนินงาน/วิธีการนำสื่อไปใช้ สำรวจความต้องการของเด็กปฐมวัยในสิ่งที่เด็กสนใจจากการจัดกิจกรรมตามหน่วยการเรียนรู้ จัดทำสื่อป๊อปอัพสามมิติสองภาษาผ่านคิวอาร์โคด ในหมวดคำพื้นฐานต่าง ๆ จัดประสบการณ์กิจกรรมเสริมประสบการณ์ […]

เครื่องฉากทึบแสง D.I.Y. (Opaque Projector Do it yourself)

1. ชื่อผลงาน เครื่องฉากทึบแสง D.I.Y. (Opaque Projector Do it yourself) 2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย นาคปาน 3. ความเป็นมา/ความสำคัญ           ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) ทำให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านทุ่งไพล ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างปกติหรือจัดการเรียนการสอนภายในชั้นเรียน (On-site) ได้ จึงได้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online) ซึ่งสิ่งสำคัญของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ คืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ อย่างเช่น เครื่องฉายทึบแสง ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สะดวกสามารถใช้จัดการเรียนการสอนที่ต้องการให้ผู้เรียนเห็นการปฏิบัติจริง และยังสามารถใช้แทนกระดานได้อีกด้วย แต่เนื่องจากราคาในท้องตลาดค่อนข้างสูง ผู้จัดทำได้ให้ความสำคัญในปัญหาดังกล่าว จึงได้สร้างนวัตกรรม เครื่องฉากทึบแสง D.I.Y. (Opaque Projector Do it yourself) เพื่อเป็นอุปกรณ์ไว้ใช้สำหรับจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์อีกทั้งช่วยลดต้นทุนในด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 4. วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครื่องฉากทึบแสง D.I.Y. (Opaque Projector Do it […]

สื่อวิดีทัศน์ออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

1. ชื่อผลงาน สื่อวิดีทัศน์ออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา นายธนะวินทร์ มังคลาทัศน์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านทุ่งไพล 3. ความเป็นมา/ความสำคัญ           ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-๑๙) ทำให้การจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียน (On-site) ไม่สามารถดำเนินการได้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเรียนรู้ของนักเรียน จึงต้องมีนวัตกรรมที่เหมาะสมตามความพร้อมและข้อจำกัดของนักเรียน ซึ่งนักเรียนต้องสามารถเรียนรู้ได้ที่บ้านด้วยตนเอง และในเวลาที่นักเรียนมีความพร้อมต่อการเรียนรู้           จากสภาพปัญหาดังกล่าว จึงได้สร้างนวัตกรรม สื่อวิดีทัศน์ออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ขึ้น เพื่อเป็นนวัตกรรมสื่อการสอนที่เหมาะสมในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยเป็นนวัตกรรมที่นักเรียนสามารถเข้าถึงได้ง่าย สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองที่บ้านและในเวลาที่พร้อมต่อการเรียนรู้ของนักเรียน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองให้แก่นักเรียน    5. กระบวนการดำเนินงาน/วิธีการนำสื่อไปใช้           5.1 กระบวนการดำเนินงาน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ จัดเตรียมเนื้อหาและสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน ที่ต้องการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนตามแผนการสอนที่วางไว้ บันทึกวิดีทัศน์การสอน ตัดต่อวิดีทัศน์พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาในวิดีทัศน์ เผยแพร่วิดีทัศน์ผ่านช่องทางออนไลน์           […]

เกมการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความเข้าใจการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น วิชาวิทยาการคำนวณ เรื่อง สัญลักษณ์ผังงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

1. ชื่อผลงาน เกมการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความเข้าใจการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น วิชาวิทยาการคำนวณ เรื่อง สัญลักษณ์ผังงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา นายฐานุสรณ์  ยอดวิจิตร ครูโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 3. ความเป็นมา/ความสำคัญ    การเรียนในวิชาวิทยาการคำนวณนั้นเป็นวิชาใหม่ที่มีความยาก พื้นฐานของการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนั้นเป็นส่วนสำคัญ ผู้เรียนจำเป็นต้องเข้าใจสัญลักษณ์ต่างๆของผังงานเพื่อที่จะได้นำไปใช้ให้ถูกต้อง แต่เนื่องจากสัญลักษณ์เหล่านี้มีความหลากหลาย และคล้ายคลึงกันจึงเป็นการยากสำหรับผู้เรียนที่จะจดจำหรือทำความเข้าใจในการที่จะนำไปใช้    ดังนั้นการใช้นวัตกรรมที่เป็นเกมจึงสามารถดึงดูดความสนใจ ความตั้งใจของผู้เรียนให้มีมากขึ้นโดยอยู่บนการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน (GBL) ซึ่งเกมเป็นสิ่งที่เด็กๆชื่นชอบมีระบบคะแนน เพื่อให้เกิดการแข่งขัน เหล่านี้นำไปสู่ผลการพัฒนาการเรีบนรู้ที่ดีขึ้นของผู้เรียน 4. วัตถุประสงค์      เพื่อพัฒนาความเข้าใจในการเรียนเขียนโปรแกรมเบื้องต้น เรื่อง สัญลักษณ์ผังงานในการเขียนโปรแกรม 5. กระบวนการดำเนินงาน/วิธีการนำสื่อไปใช้   5.1 พัฒนาเกมด้วยโปรแกรม Construct 2 โดยระบบเกมแยกเป็น 3 ส่วน         – ส่วนความรู้ (เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ก่อนเริ่มเล่นเกม)         – ส่วนเกมผจญภัย (เพื่อเพิ่มความสนุกสนาน)         – ส่วนตอบคำถาม […]

สื่อการสอนจำแนกตามสาระการเรียนรู้

องค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

สร้างระบบสารสนเทศการลา ใช้เองในองค์กร

บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช , Google Certified Educator, Thailand , วิทยากร และอาจารย์พิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ #ระบบการลา #datastudio #สอน #bigdata **ฝากกดติดตาม และสั่นกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ ข้อมูลตัวอย่าง https://docs.google.com/spreadsheets/…ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=M3I1IM2oGgY&ab_channel=ITaroundU

Web App PORTFOLIO แฟ้มสะสมงาน

👉ลิ้งค์คลิปสอนต้นฉบับ https://youtu.be/QDbjsABOnAU 👉ลิ้งค์ทำสำเนาเว็บแอปของครูอภิวัฒน์ https://script.google.com/d/1nyLmFtF9…ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=wlMs7chSxmc

ตัดเกรดด้วยสคริปต์แบบหลายชีต และทำเป็นเว็บแอปตัดเกรดด้วย

👉ไฟล์ตัวอย่างข้อมูล-https://docs.google.com/spreadsheets/… 👉โค้ด-https://gist.github.com/somchaithumar… 📣ติดตามช่องยูทูป”ครูอภิวัฒน์ สอนสร้างสื่อ” https://www.youtube.com/c/ApiwatWongk…

Google AppSheet ระบบบริหารทรัพย์สินอย่างง่าย

บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช , Google Certified Educator, Thailand , วิทยากร และอาจารย์พิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ #appsheet #สร้างAppมือถือ #ระบบทรัพย์สิน #ระบบครุภัณฑ์ ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=aX9q_7XHyN8&ab_channel=ITaroundU

การสร้างข้อสอบแบบหลายตัวเลือก แต่ละตัวเลือกคะแนนไม่เท่ากัน

บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช , Google Certified Educator, Thailand , วิทยากร และอาจารย์พิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ #สร้างข้อสอบ #แบบคะแนนไม่เท่ากัน #google ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=LF5zH8jbf_o&ab_channel=ITaroundU

สร้างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ใช้ในองค์กร

บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช , Google Certified Educator, Thailand , วิทยากร และอาจารย์พิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ #edoc #ฟรี #สร้าง ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=a9C1m2L3GHo&ab_channel=ITaroundU

การประยุกต์ใช้ Appsheet เพื่อพัฒนานวัตกรรม

บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช , Google Certified Educator, Thailand , วิทยากร และอาจารย์พิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ #AppSheet #สอน #เรียน ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=iMchPOT_YxA&ab_channel=ITaroundU

ระบบออกใบประกาศนียบัตรแบบ PDF อัตโนมัติ สามารถค้นหาได้

บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช , Google Certified Educator, Thailand , วิทยากร และอาจารย์พิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ #datastudio #ระบบออกใบประกาศ #certificate ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=RDW5mrakask

Google forms กับการสร้างข้อสอบแบบฟังเสียง

บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช , Google Certified Educator, Thailand , วิทยากร และอาจารย์พิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ #ข้อสอบเสียง #ข้อสอบแบบแนบLink ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=Vi_Vla0-2nU&ab_channel=ITaroundU

เทคนิคการกรอกข้อมูลให้ถูกต้องใน Google Sheets

บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช , Google Certified Educator, Thailand , วิทยากร และอาจารย์พิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=C7KAr19k4CA&ab_channel=ITaroundU

วิธีการใช้งาน google Docs

วิธีการใช้งาน google Docs 1https://www.youtube.com/watch?v=8LMrUw__H_4swu.moochttps://www.youtube.com/channel/UC0sYWA1fV6rAlhOxie0EjFg Creative Common แสดงสัญญาอนุญาตสิทธิ์ CC BY NC SA“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Common ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

การเช็คชื่อคาบคู่ หรือคาบเบิ้ล ในปพ.5

วิธีการเช็คชื่อนักเรียนในคาบที่เป็น (คาบคู่ หรือคาบเบิ้ล) สำหรับปพ.5 ไฟล์ Excel (แบบรายวิชา) ที่แจกไปก็สามารถเช็คได้เช่นกันนะคร๊าฟ ดาวน์โหลดจากคลิปนี้เลยนะครับ : http://gg.gg/p395f

ทะเบียนส่งหนังสือราชการออนไลน์ รันเลขที่หนังสืออัตโนมัติ

ฟอร์มทะเบียนส่งหนังสือราชการออนไลน์ รันเลขที่หนังสืออัตโนมัติ (โดยไม่ใช้สคริปต์) ใช้งานได้จริง 100% ——————— ลิงค์สคริปต์ : https://bit.ly/36FLF3Z ลิงค์ออกแบบหัวฟอร์ม : https://bit.ly/2H4hA5F

ทะเบียนรับหนังสือราชการออนไลน์ รันเลขที่หนังสืออัตโนมัติ

แนะนำการทำฟอร์มทะเบียน รับ หนังสือราชการออนไลน์ รันเลขที่หนังสืออัตโนมัติ (โดยไม่ใช้สคริปต์) ใช้งานได้จริง 100% ——————— ลิงค์สคริปต์ : https://bit.ly/36FLF3Z ลิงค์ออกแบบหัวฟอร์ม : https://bit.ly/2H4hA5F

การสอนออนไลน์ สอนโปรแกรม Microsoft Teams

การสอนออนไลน์ สอนโปรแกรม Microsoft Teams อาจารย์กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การสอนออนไลน์ สอนโปรแกรม Google Meet

การสอนออนไลน์ สอนโปรแกรม Google Meet อาจารย์ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การใช้โปรแกรม Zoom ในการจัดการเรียนการสอน

การใช้โปรแกรม Zoom ในการจัดการเรียนการสอน จัดทำโดย นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม